Схема за свързване на лампа с ключ

схема за свързване на лампа с ключ
Структурата на димерите не позволява промяна на фазовото закъснение между 0 и 180, а в по-тесни граници, например от 20 до 160 градуса. Подсвета на дисплея от своя страна позволява извършването на измервания в слабо осветени места, например през нощта на открито. Съществуват двойни димери за независимо управление на две лампи, осветителни тела или части на едно тяло. Для этого создается специальная схема согласования, которая выдает переменный ток на управляющий электрод симистора. При LED по-дългото краче отговаря на „+“, а по-късото на „-„. След като определим полярността внимателно докосваме положителния край (респ. анода) с червената сонда, а отрицателния – с черната. LED диода трябва да светне, ако сме спазили поляритета. Като правило, системата трябва да е изключена, когато се измерва свързаност.


Когато то стане приблизително равно на напрежението на втората решетка (Ua~Up2), анодният ток за­почва да намалява (от точка В до С, което се обяснява по следния начин. Последната зависи от големината на постоянния ток, протичащ през тях, за чието изменение съществуват специализирани интегрални схеми. Другият тип защита е нулиране на напрежението на лампата и автоматичното му възстановяване при охлаждане на димера.

През 1920г. се появява преносимият мултимер измерващ напрежение и ток. За изобретател на мултицета се приема английския инженер Доналд Макади, на който се налагало да носи много на брой и тежки измервателни инструменти при поддържането на далекосъобщителни пощенски вериги. Допълнително два светлинни индикатора на всяко табло с бутона. При диода има две електрически вериги: отоплителна — състояща се от отоплителната батерия Бе1(или вторичната намотка на трансформатора) и отоплителна жичка на радио­лампата; анодна — състояща се от анодната батерия Ва1(или токоизправител), катода и анода на лампата. Фиг. 17 Многорешетъчни лампи Означение (маркировка) на лампите Съществуват главно три системи за означаване съответно на руските, европейските и американските радиолампи. Така в помещения с изкуствено осветление могат да се регулират и нюансите на бялата светлина.

Похожие записи: